รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180091
ชื่อโครงการ : การศึกษาความหลากหลายและโครงสร้างทางพันธุกรรมของพยาธิ Haemonchus contortus ในแพะและแกะ จากประเทศไทย
  Genetic diversity and population structure of Haemonchus contortus isolates in sheep and goats from Thailand
หัวหน้าโครงการ : โอปอล์ พิทักษ์สกุลรัตน์
ทีมวิจัย :
โอปอล์ พิทักษ์สกุลรัตน์
หัวหน้าโครงการ
ไพบูลย์ สิทธิถาวร
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. To assess genetic diversity and population structure within/among H. contortus isolates infecting small domestic ruminants in Thailand using mitochondrial DNA markers. ?

2. To elucidate the impact of the small domestic ruminant hosts on gene flow of H. contortus between goats and sheep in Thailand. ?

3. To compare the global mitochondrial DNA sequences across different countries to elucidate genetic differentiation of H. contortus populations.

สถิติการเปิดชม : 450 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 9 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400