รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180094
ชื่อโครงการ : การผลิตพลังงานทดแทนและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าจากกระบวนการหมักย่อยร่วมระหว่างกลีเซอรอลเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลร่วมกับเซลล์สาหร่าย
  Multi-biofuel and value added products production from co-digestion of glycerol waste discharged after biodiesel production process and algal biomass
หัวหน้าโครงการ : สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา
ทีมวิจัย :
สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา
หัวหน้าโครงการ
อลิศรา เรืองแสง
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : The ultimate goal of this study is to utilize waste glycerol derived from the biodiesel production process and algal biomass to produce multi-fuel and value added chemical including of hydrogen ethanol, methane, 1-3-PD and bioplastic. In order to achieve the goal, the objectives were divided into 5 parts as follows:

2.1 To determine factor affecting on simultaneously hydrogen and ethanol production from co-digestion of waste glycerol and algal biomass by thermophilic anaerobic mixed cultures.

2.2 To determine factor affecting on 1,3-PD production from co-digestion of waste glycerol and algal biomass using isolated microorganism.

2.3 To study on methane production from hydrogen and ethanol production effluent.

2.4 To study on bioplastic production from hydrogen and ethanol production effluent.

2.5 To analyze the microbial community in the fermentation process (section 2.1, 2.3) by molecular techniques viz., polymerase chain reaction-denaturing gradient gel electrophoresis.

สถิติการเปิดชม : 221 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 7 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400