รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180097
ชื่อโครงการ : การเลือกแบบต่อเนื่องที่อธิบายได้ในโครงสร้างขยายของฟีลด์ p-adic
  Definable continuous selections in expansions of the p-adic field
หัวหน้าโครงการ : อธิปัตย์ ธำรงธัญลักษณ์
ทีมวิจัย :
อธิปัตย์ ธำรงธัญลักษณ์
หัวหน้าโครงการ
พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : To prove that if T is p-adic semialgebraic and has a continuous selection, then T has a p-adic semialgebraic continuous selection.

To find other criterions that guarantee the existence of definable continuous selections.

To use the positive answer of the main question to solve C. Fefferman and J. Kollar’s question on continuous solutions of linear equations.

สถิติการเปิดชม : 189 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 3 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400