รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180098
ชื่อโครงการ : โครงสร้างทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพฤกษเคมีจากนมแมวป่า วงศ์ Annonaceae และอินทนินบก วงศ์ Lythraceae
  Chemical Structures and Biological Activities of Phytochemical from Uvaria cherrevensis (Annonaceae) and Lagerstroemia macrocarpa (Lythraceae)
หัวหน้าโครงการ : ธัญวดี ลิ้มธรากุล
ทีมวิจัย :
ธัญวดี ลิ้มธรากุล
หัวหน้าโครงการ
สตีเฟน จี ไพ
นักวิจัยที่ปรึกษา
สุรัตน์ ละภูเขียว
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสกัด แยกองค์ประกอบทางเคมีจากต้นนมแมวป่า (ใบและผล) และต้นอินทนินบก (ใบและกิ่ง) ให้บริสุทธิ์ และวิเคราะห์โครงสร้างของสารบริสุทธิ์ที่แยกได้

2. เพื่อทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ของส่วนสกัดหยาบและสารบริสุทธิ์

สถิติการเปิดชม : 338 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 6 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400