รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180099
ชื่อโครงการ : การออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาทางเคมีไฟฟ้าที่ประกอบไปด้วยรูพรุนแบบลำดับขั้น สำหรับใช้ในกระบวนการเปลี่ยนสารชีวมวลไปเป็นพลังงานเชื้อเพลิงและสารเคมีที่มีคุณค่า
  Design of hierarchical porous electrocatalysts for applications in the conversion of biomass-derived platform molecules to fuels and fine chemicals
หัวหน้าโครงการ : จุฬารัตน์ วัฒนกิจ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จุฬารัตน์ วัฒนกิจ
หัวหน้าโครงการ
จำรัส ลิ้มตระกูล
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาการผลิตแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงทางเลือก (สารประกอบไฮโดรคาร์บอน) และสารเคมีที่สำคัญ เช่น อนุพันธ์ของฟีนิลเอทานอล เป็นต้น จากแหล่งวัตถุดิบชีวมวล และสารที่ได้จากการใช้วัตถุดิบชีวมวลเป็นสารตั้งต้น

2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงทางเลือก (สารประกอบไฮโดรคาร์บอน) และสารเคมีที่สำคัญด้วยเทคนิคทางเคมีเชิงไฟฟ้า

3. เพื่อพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีเชิงไฟฟ้าที่มีความจำเพาะเจาะจง และประกอบไปด้วยรูพรุนขนาดกลางชนิดมีโซพอร์ เพื่อใช้ในการควบคุมการเกิดปฏิกิริยาแบบจำเพาะเจาะจง

4. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่สำหรับการออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีเชิงไฟฟ้า เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงทางเลือกและสารเคมีที่สำคัญ โดยผ่านเทคนิคทางเคมีเชิงไฟฟ้า

5. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านนาโนเทคโนโลยี และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านงานวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือก

สถิติการเปิดชม : 230 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 16 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400