รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180100
ชื่อโครงการ : แพลทฟอร์มใหม่สำหรับการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยใช้อนุภาคนาโนแม่เหล็ก Fe3O4
  A novel platform of antioxidant activity assay using Fe3O4 magnetic nanoparticles
หัวหน้าโครงการ : ยุภาพร สมีน้อย
ทีมวิจัย :
ยุภาพร สมีน้อย
หัวหน้าโครงการ
ดวงใจ นาคะปรีชา
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : To develop a novel and simple colorimetric assay using Fe3O4 MNPs as peroxidase mimic activity for antioxidant activity analysis and further apply the developed assay for the analysis using a paper-based device as an assay platform to provide for simple, low-cost, rapid, low reagent and sample consumption and high-throughput analysis of antioxidant activity.
สถิติการเปิดชม : 411 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 5 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400