รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180101
ชื่อโครงการ : ผลของสารสกัด Mao-Luang (Antidesma Bunius) ต่อเมแทบอลิซึมของลิพิดในเนื้อเยื่อตับของหนูทดลอง
  Effect of Mao-Luang (Antidesma Bunius) extract on fat metabolism in liver tissues of Rats
หัวหน้าโครงการ : พัฒนียา ปรางทิพย์
ทีมวิจัย :
พัฒนียา ปรางทิพย์
หัวหน้าโครงการ
รัชนี คงคาฉุยฉาย
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : To evaluate the effect of Mao-Luang (Antidesma Bunius) extract on fat metabolism in liver tissues of rats
สถิติการเปิดชม : 423 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 1 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400