รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180127
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในน้ำใต้ดินปนเปื้อนสารหนู
  Microbial diversity in arsenic-contaminated groundwater
หัวหน้าโครงการ : พรินท์พิดา สนธิพันธ์
ทีมวิจัย :
พรินท์พิดา สนธิพันธ์
หัวหน้าโครงการ
เอกวัล ลือพร้อมชัย
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 2.1 To explore microbial community compositions in As-contaminated groundwater under various geochemical conditions

2.2 To investigate the diversity of arsenite-oxidizing bacteria in As-contaminated groundwater under various geochemical conditions

2.3 To estimate the abundance of arsenite-oxidizing bacteria in As-contaminated groundwater under various geochemical conditions

2.4 To enrich and isolate arsenite-oxidizing bacteria from As-contaminated groundwater

2.5 To identify high-performance arsenite-oxidizing bacteria from As-contaminated groundwater

สถิติการเปิดชม : 433 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 5 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400