รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180145
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสอะดิโนที่ตรวจพบในผู้ป่วยที่มีภาวะลำไส้กลืนกัน ผู้ป่วยที่มีอาการกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลันและในสุกรที่มีอาการอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
  Genetic relationship of adenoviruses detected in patients with intussusception, acute gastroenteritis and in pigs with acute diarrhea
หัวหน้าโครงการ : แคทรียา คำทิพย์
ทีมวิจัย :
แคทรียา คำทิพย์
หัวหน้าโครงการ
นิวัตน์ มณีกาญจน์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1.To perform molecular genetic characterization and to determine the genotypic distribution of adenovirus detected in patients with intussusception, acute gastroenteritis and in pigs with acute diarrhea

2.To investigate genetic inter-relationship of adenovirus detected in patients with

intussusception, acute gastroenteritis and in pigs with acute diarrhea

สถิติการเปิดชม : 746 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 14 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400