รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180159
ชื่อโครงการ : การออกแบบ สังเคราะห์ และศึกษาคุณสมบัติของเปปไทด์ต้านเชื้อจุลชีพและยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มจากฮีโมโกลบินของจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) ให้มีความจำเพาะต่อเซลล์แบคทีเรียสูง
  Design, synthesis and characterization of antimicrobial and antibiofilm peptides derived from Crocodylus siamensis hemoglobin with high bacterial cell selectivity
หัวหน้าโครงการ : นิศาชล แจ้งพรมมา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นิศาชล แจ้งพรมมา
หัวหน้าโครงการ
ศักดา ดาดวง
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : The present research was aim to design, synthesis and characterize antibacterial peptide using natural peptides template from Siamese crocodile (C. siamensis) in order to improve their half-life, enhance performance of antibacterial activity and potent antibiofilm activity with cell selectivity, non-toxic against normal cell lines as well as no hemolytic activity.
สถิติการเปิดชม : 434 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 9 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400