รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180163
ชื่อโครงการ : การพัฒนาวัคซีนรูปแบบใหม่เพื่อการรักษาการติดเชื้อ HPV โดยการใช้ระบบ SpyTag-VLP
  Development of novel therapeutic HPV vaccine using SpyTag-VLP system
หัวหน้าโครงการ : เอกชัย พรหมเพชร
ทีมวิจัย :
เอกชัย พรหมเพชร
หัวหน้าโครงการ
เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1.To construct the novel therapeutic HPV vaccine employing the VLP of AP205 for antigen displaying (SpyTag-VLP platform). De-oncogenic E7 protein of HPV16 will be used as a model antigen (SpyTag-VLP-HPV16-E7).

2.To investigate the cellular immune responses and therapeutic effect in mice after immunized with SpyTag-VLP HPV16 E7 vaccine and compared to those immunized with soluble HPV16-E7

สถิติการเปิดชม : 409 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 4 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400