รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180169
ชื่อโครงการ : การพัฒนากำลังอัดของดินเหนียวอ่อนปรับปรุงด้วยวัสดุอัลคาไลน์จากเถ้าชานอ้อยและกากแคลเซียมคาร์ไบด์
  Strength Development of Soft Clay Stabilized with Bagasse Ash and Calcium Carbide Residue Based Alkali-activated materials
หัวหน้าโครงการ : ชยกฤต เพชรช่วย
ทีมวิจัย :
ชยกฤต เพชรช่วย
หัวหน้าโครงการ
สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : The objectives of this research are as follows:

1. To study a possibility of using Bagasse ash (BA) Alkali-activation modified with Calcium carbide residue (CCR) to improve the strength of soft clay.

2. To calculate the carbon footprints of soft clay stabilized with Bagasse ash (BA) and Calcium carbide residue (CCR) geopolymer and compare with soft clay stabilized with cement

3. To investigate the microstructure analysis of soft clay stabilized with BA and CCR geopolymer.

สถิติการเปิดชม : 147 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 5 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400