รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180254
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์ความคิดเชิงนามธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรมในพุทธศิลป์ของภาคใต้
  Analysis Abstract Thinking of the Multi – culture in the Buddhist Arts of the South Thailand
หัวหน้าโครงการ : สมพร ธุรี
ทีมวิจัย :
สมพร ธุรี
หัวหน้าโครงการ
สุชาติ เถาทอง
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อการวิเคราะห์ ความคิดเชิงนามธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรมในพุทธศิลป์ของภาคใต้

2) เพื่อการวิเคราะห์รูปธรรมด้านสุนทรียภาพ องค์ประกอบศิลป์ ความเชื่อ เนื้อหาสาระทางพุทธศาสนา รูปแบบการแสดงออกที่หลากหลายของศิลปวัฒนธรรม และลัทธิความเชื่อของท้องถิ่นภาคใต้ จากพุทธศิลป์ของภาคใต้ สมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 9)

3) เพื่อการวิเคราะห์โครงสร้างทางความคิดเชิงนามธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรมสู่รูปธรรมของพุทธศิลป์ในภาคใต้ และจัดทำนวัตกรรมเว็บไซด์และหนังสือ“ความคิดเชิงนามธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรมในพุทธศิลป์ของภาคใต้” เพื่ออนุรักษ์ สืบทอด สืบสาน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมด้านพุทธศิลป์ของภาคใต้

สถิติการเปิดชม : 275 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 23 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400