รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6280009
ชื่อโครงการ : การศึกษาความสามารถของโปรตีน E3 Ligase/ADP-Ribosyltransferase DTX3L-PARP9 ในการต้านเชื้อไวรัส ที่สามารถติดต่อโดยแมลง ในเซลล์ผิวหนังของมนุษย์
  Antiviral activity of the E3 Ligase/ADP-Ribosyltransferase DTX3L-PARP9 during arbovirus infection of human skin fibroblasts.
หัวหน้าโครงการ : สินีวัลยา วิชิต
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. To evaluate the expression level of DTX3L and PARP9 in Human Skin Fibroblasts infected by Chikungunya and Zika virus

2. To construct plasmids expressing DTX3L and PARP9

3. To study antiviral activity of DTX3L, PARP9 and co-expression of DTX3L and PARP9 by over-expression technique

4. To construct and verify plasmids to silence DTX3L, PARP9 and DTX3L and PARP9 by CRISPR/CAS9 technique

5. To study antiviral activity of DTX3L, PARP9 and co-expression of DTX3L and PARP9 by silencing technique
สถิติการเปิดชม : 247 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 11 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400