รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6280027
ชื่อโครงการ : การออกแบบและพัฒนาหุ่นจำลองสำหรับประเมินค่าปริมาณรังสีและคุณภาพของภาพจากการทำงานของระบบปรับกระแสหลอดอัตโนมัติของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
  The design and development of a new phantom for evaluation of radiation dose and image quality of computed tomography (CT) automatic tube current modulation (ATCM) system performance
หัวหน้าโครงการ : ศุภวิทู สุขเพ็ง
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. to design and develop suitable quality control phantom for ATCM system test

2. to use a new phantom identifying

2.1 effect of adjusting SPR settings on ATCM system of different principles

2.2 effect of adjusting scan settings on ATCM system of different principles
สถิติการเปิดชม : 197 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 8 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400