รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6280042
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเซ็นเซอร์ชีวภาพสำหรับการตรวจวัดปริมาณไลโปโปรตีนชนิดความหนาแน่นต่ำ ที่ถูกออกซิไดซ์ (ออกซิไดซ์ แอล ดี แอล) โดยใช้พอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุล
  Development of Sensor Based Molecularly Imprinted Polymer for Oxidized-Low-Density Lipoprotein Detection
หัวหน้าโครงการ : สุธิชา จันทะ
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1) ศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลที่จำเพาะกับ oxLDL

2) ศึกษาพัฒนาระบบเซ็นเซอร์สำหรับการตรวจวัดระดับ oxLDL โดยตรงโดยใช้พอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลควบคู่กับ QCM

3) ศึกษาความน่าเชื่อถือของระบบเซ็นเซอร์ที่พัฒนาขึ้นโดยการทำ method validations และพัฒนาระบบให้สามารถนำไปตรวจวัด oxLDL ได้ในตัวอย่างจริง

สถิติการเปิดชม : 241 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 9 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400