รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6280049
ชื่อโครงการ : การพัฒนาและการใช้งานไทยแอปพลิเคชันเพื่อคัดแยกอาการป่วย
  Development and Implementation of Thailand Triage Mobile Application
หัวหน้าโครงการ : อรวิชย์ ถิ่นนุกูล
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 2.1เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการใช้คัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อออกรหัสคำสั่งการที่เหมาะสมสำหรับการอำนวยการและออกระหัสสั่งการ

โดยมีฟังก์ชันพื้นฐาน คือ 1) Module ฟังก์ชันการการคัดแยกอาการ 25 กลุ่มอาการ 2) Module ฟังก์ชันการ ค้นหาบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 3) Module ฟังก์ชันสำหรับการเก็บข้อมูลประวัติผู้ใช้งานระบบ 4) Module ฟังก์ชันสำหรับ สรุปข้อมูลการวินิจฉัย และข้อมูลสรุปเชิงพื้นที่การใช้งาน

2.2 ให้ความรู้ และการเสริมสร้างองค์ความรู้ สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินปฐมภูมิในท้องถิ่นต่างๆ ในภาคเหนือ ให้มีเครื่องมือใช้เป็นแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการคัดแยกผู้ป่วย จากสถานที่เกิดเหตุ ทั้งเหตุอุบัติเหตุ และอาการเจ็บป่วย รุนแรงและไม่รุนแรง

สถิติการเปิดชม : 232 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 14 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400