รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6280096
ชื่อโครงการ : กลยุทธ์การพัฒนาพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมสำหรับนิสิตนักศึกษาผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้การส่งเสริมการยืดหยุ่นทางความคิดเป็นฐาน
  Strategies for developing the innovative behavior of university students through the cognitive flexibility-based learning experiences
หัวหน้าโครงการ : ชัยยุทธ กลีบบัว
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมและการยืดหยุ่นทางความคิดของนิสิตนักศึกษา

2 เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมและอิทธิพลทางอ้อมผ่านการยืดหยุ่นทางความคิด

3 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้นิสิตนักศึกษาแต่ละกลุ่มมีพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมและการยืดหยุ่นทางความคิดต่างกัน

4 เพื่อกำหนดกลยุทธ์การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม

สถิติการเปิดชม : 332 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 8 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400