รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6280135
ชื่อโครงการ : ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยและความสัมพันธ์ของสมรรถภาพหัวใจและหายใจ, ระดับกิจกรรมทางกาย, การรู้คิด และความซึมเศร้า ในกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน
  Sarcopenia and its relationships with cardiorespiratory fitness, physical activity, cognition and depression in community-dwelling older people
หัวหน้าโครงการ : กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาความชุกของภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยในกลุ่มผู้สูงอายุ

2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพหัวใจและหายใจ กิจกรรมทางกาย การรู้คิด และความซึมเศร้าในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย

สถิติการเปิดชม : 327 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 18 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400