รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6280178
ชื่อโครงการ : การบำบัดสารมลพิษอินทรีย์ด้วยปฏิกิริยาเร่งเชิงแสงโดยใช้เครื่องปฏิกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ภายใต้แสงยูวีและแสงที่ตามองเห็น
  Photocatalytic Degradation of Organic Pollutants by a Newly Developed Photocatalytic Reactor with Ultraviolet and Visible Light Radiations
หัวหน้าโครงการ : ภาติญา เขมาชีวะกุล
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 2.1 To create a photocatalytic reactor for organic pollutants removal from wastewaters by photocatalytic process.

2.2 To investigate the optimum factors for organic pollutants removal from synthetic wastewaters by photocatalytic process using TiO2-coated substrates.

2.3 To utilized the developed photocatalytic reactor for organic pollutants removal from the actual wastewaters from industries.

สถิติการเปิดชม : 177 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 1 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400