รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : NIG45O0001
ชื่อโครงการ : โครงการแผนพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ
  -
หัวหน้าโครงการ : สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
หัวหน้าโครงการ
ยุวดี คาดการณ์ไกล
ผู้ประสานงาน
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อมรวิชช์ นาครทรรพ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยงยุทธ ขจรธรรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2545
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำแผนแม่บทเพื่อปรับโครงสร้างและพัฒนาระบบวิจัยชาติ ประกอบด้วยการกำหนดองค์ประกอบ กลไกและแนวทางที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน/กลไกต่าง ๆ
สถิติการเปิดชม : 4,912 ครั้ง
ชุดโครงการ : ระบบวิจัยประเทศ (1 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 358 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400