รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : ORG6310010
ชื่อโครงการ : พัฒนาข้อเสนอและกลไกการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษาไทยอย่างเป็นระบบ
 
หัวหน้าโครงการ : ศุภธิดา ศิริวงศ์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ค. 2563
วัตถุประสงค์ : 1) ศึกษาเป้าหมายการพัฒนาทางการศึกษา ระบบนิเวศทางการศึกษา สถานการณ์ปัญหา และแนวทางการปฏิรูประบบการศึกษาไทย

2) วิเคราะห์ช่องว่างด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษาไทยอย่างเป็นระบบ

3) พัฒนาข้อเสนอและกลไกการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษาไทยอย่างเป็นระบบ

สถิติการเปิดชม : 225 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 2 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400