รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : ORG6310014
ชื่อโครงการ : โครงการ Social Monitoring สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย
 
หัวหน้าโครงการ : ธร ปีติดล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2563
วัตถุประสงค์ : ประเทศไทยมีแนวทางที่ชัดเจนและมีประสิทธิผลในการศึกษาวิจัยและขับเคลื่อนนโยบายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการมีระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีความเป็นธรรม
สถิติการเปิดชม : 579 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 14 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400