รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : ORG6320001
ชื่อโครงการ : จัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. และวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความเสี่ยงของแผนงบประมาณของหน่วยงานในระบบ ววน.
 
หัวหน้าโครงการ : วิทวัส รุ่งเรืองผล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2563
วัตถุประสงค์ :

1) คัดเลือกโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. ปี 2562 – 2563 จากฐานข้อมูลที่ได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมหรือประเด็นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน 10 ประเด็น เพื่อทำการวิเคราะห์ และสังเคราะห์

2) นำข้อมูลจากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์โครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. ปี 2562 - 2563 มาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการผลักดันให้เกิดประโยชน์ และวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนการจัดสรรงบประมาณ

3) ทำการวิเคราะห์ประสิทธิผลของการจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. ปี 2562 – 2563 โดยวิเคราะห์การกระจายตัวของการจัดสรรงบประมาณ ทั้งในด้านการกระจายตัวของพื้นที่ การกระจายตัวของประเภทอุตสาหกรรม เมื่อเทียบกับสัดส่วน GDP ของประเทศ เพื่อหาความซ้ำซ้อน และความเหมาะสมของการจัดสรรทุน และเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการชี้แจงงบประมาณปี 2564

4) คัดเลือกโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. ปี 2564 จากฐานข้อมูลที่ได้รับ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับของการจัดสรรงบประมาณปี 2564 เพื่อนำมาสู่ข้อเสนอแนะสำหรับการกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณของกองทุน ววน. ปี 2565

5) ทำการสังเคราะห์เชื่อมโยงกับบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาสู่ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำแผนจัดสรรงบประมาณของ R2.1

สถิติการเปิดชม : 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด : ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400