รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : ORG6340003
ชื่อโครงการ : การศึกษาความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยบริหารจัดการทุน
 
หัวหน้าโครงการ : พยัต วุฒิรงค์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 16 มิ.ย. 2563
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาเส้นทางการพัฒนา (Development path) ของระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม วิเคราะห์และประเมินสถานภาพความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน และปัญหาอุปสรรค ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563 – 2570 ทั้ง 4 แพลตฟอร์มได้แก่ แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และแพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำของหน่วยงานด้านการให้ทุนในระบบวิจัยและนวัตกรรม

2. เพื่อเปรียบเทียบระบบการบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงานด้านการให้ทุนในระบบวิจัยและนวัตกรรมในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งตัวอย่างหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็งในบริบทใกล้เคียง และ/หรือต่างกับประเทศไทยในมิติต่าง ๆ

3. เพื่อวิเคราะห์หาช่องว่าง (gap analysis) การทำงานของหน่วยงานด้านการให้ทุน และเสนอแนะรูปแบบหรือกลไกการทำงานของหน่วยงานด้านการให้ทุนที่มีประสิทธิภาพในบริบทของประเทศไทย
สถิติการเปิดชม : 219 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 6 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400