รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : ORG6340007
ชื่อโครงการ : การทบทวนกลไกและมาตรการส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐในระบบนวัตกรรม
  A Review of Thai Governmental Organizations’ Mechanisms and Measures to Support Research, Innovation and Commercialization
หัวหน้าโครงการ : ภาคภูมิ ทิพคุณ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2563
วัตถุประสงค์ : ทุนวิจัยเพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจตามภารกิจ 4.1 ภารกิจการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถิติการเปิดชม : 247 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 15 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400