รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : ORG6340009
ชื่อโครงการ : ศึกษาระบบและกลไกการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่
 
หัวหน้าโครงการ : สฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2563
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานภาพและโครงสร้างของระบบนวัตกรรมเชิงพื้นที่ รวมถึงกลไกเชื่อมโยงกับการบริหารบทบาทหน้าที่ และศักยภาพของหน่วยราชการระดับจังหวัด ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

2) เพื่อวิเคราะห์ประเด็น และช่องว่างสำคัญในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมเชิงพื้นที่ เพื่อให้ระบบสามารถตอบสนองความต้องการท้องถิ่น และเชื่อมต่อกับการพัฒนาระบบ ววน. ของประเทศ

3) เพื่อเสนอแนะแนวทาง เครื่องมือ และกลไกทางเลือก รวมถึงมาตรการที่สำคัญในการพัฒนาระบบนวัตกรรมในระดับพื้นที่ที่สะท้อนสภาพปัญหา หรือความต้องการของพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม

สถิติการเปิดชม : 306 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 34 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400