รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : ORG6350006
ชื่อโครงการ : ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจและผลงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  Public Relations Campaign to Create Public's Perception on Roles, Missions and Achievement of Ministry of Higher Education ,Science, Research and Innovation
หัวหน้าโครงการ : กฤษดา สาระคุณ
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ค. 2563
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อวิเคราะห์และกำหนดแผนกลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

2.เพื่อเผยแพร่บทบาท ภารกิจและผลงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยา ศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่อกลุ่มสาธารณชนเป้าหมาย

3.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการทำงานประสานกัน

4.เพื่อประเมินผลการรับรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจและผลงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของกลุ่มสาธารณชนเป้าหมาย

สถิติการเปิดชม : 214 ครั้ง
ดาวน์โหลด : ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400