รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : ORG6350011
ชื่อโครงการ : การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) สาขาการแพทย์ สาธารณสุข และสุขภาพ
 
หัวหน้าโครงการ : พงศกร ตันติลีปิกร
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มิ.ย. 2563
วัตถุประสงค์ : เพื่อการดำเนินการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบววน. ในสาขาการแพทย์ สาธารณสุข และสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่มภารกิจ R1-R5
สถิติการเปิดชม : 195 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 4 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400