รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : ORG6410002
ชื่อโครงการ : การพัฒนากลไกระดับภาคเพื่อการทำแผน ประสานงานและติดตามระบบ ววน. ระดับพื้นที่ (TSRI Area-based Mechanism Development Project)
 
หัวหน้าโครงการ : ชล บุนนาค : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2564
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อนำเสนอผลการศึกษาจากโครงการค้นหาความต้องการทางสังคม และเศรษฐกิจระดับพื้นที่ระยะที่ 1 และรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และรวบรวมความคิดเห็นอื่น ๆ

2.2 เพื่อพัฒนากลไกระดับภาคและกลไกสนับสนุนการทำงานของกลไกภาคที่ทำงานกับ สกสว. ในระยะยาว ในการบูรณาการฐานข้อมูล และใช้กระบวนการ Foresight ภายใต้กรอบ SDGs
สถิติการเปิดชม : 570 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 15 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400