รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : ORG6420002
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์และสังเคราะห์แผนงบประมาณด้าน ววน. เชิงพื้นที่ในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษ (ระยะที่ 2)
 
หัวหน้าโครงการ : ภูพงษ์ พงษ์เจริญ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.พ. 2564
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษ

2. เพื่อจัดทำแผนที่นำทาง แผนงานและโครงการที่สนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษ

สถิติการเปิดชม : 136 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 5 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400