รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : ORG6440002
ชื่อโครงการ : การพัฒนาหลักสูตรการกำหนดและออกแบบแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 
หัวหน้าโครงการ : พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชติ
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2563
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดทำหลักสูตรสำหรับโมดูลที่ 1 เรื่องการกำหนดและออกแบบแผนงาน ววน. (RDI Planning) เพื่อนำไปใช้ในการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในระบบ ววน.ที่มีความสนใจพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรในระบบ ววน.ที่ได้รับการฝึกอบรมในโมดูลที่ 1 เรื่องการกำหนดและออกแบบแผน ววน.(RDI Planning) ให้

2.1) ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของนโยบาย ความเชื่อมโยงของระบบนิเวศและการกำหนดและงานวิจัยและนวัตกรรม

2.2) ได้รับการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับการวางแผนการวิจัยและนวัตกรรมและะการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการออกแบบแผน นำแผนไปสู่การปฏิบัติ

2.3) สามารถติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมได้

3. เพื่อให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ต่อไป
สถิติการเปิดชม : 241 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 2 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400