รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : ORG6450001
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยและออกแบบการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและจัดสรรอัตรากำลัง
 
หัวหน้าโครงการ : อดิศัย กุญชร ณ อยุธยา
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 5 พ.ย. 2563
วัตถุประสงค์ : เพื่อทบทวนการแบ่งส่วนงาน ปัญหาอุปสรรคและปัจจัยภายในภายนอก และจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้าง และการเกลี่ยอัตรากำลัง ที่ตอบสนองต่อพันธกิจองค์กรและยุทธศาสตร์องค์กร โดยเทียบเคียงกับเป้าหมายองค์กรระดับสากล ทั้งนี้โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ สนองนโยบายการพัฒนาองค์กรของคณะกรรมการ พร้อมทั้งจัดทำแผนการเปลี่ยนผ่านที่ชัดเจน
สถิติการเปิดชม : 372 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 15 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400