รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : ORG64F1001
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของการลงทุนภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ที่มีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
 
หัวหน้าโครงการ : มนชยา อุรุยศ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มิ.ย. 2564
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาวรรณกรรมปริทัศน์ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์ที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

2. เพื่อวิเคราะห์อภิมาน (meta regression analysis) วรรณกรรมปริทัศน์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาเชิงประจักษ์ในความสัมพันธ์ระหว่างการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศนอกโลกตะวันตก (non-western world) ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศเกิดใหม่ในช่วงระยะเวลาต่างๆจนถึงปัจจุบัน

3. เพื่อสร้างฐานข้อมูลระดับมหภาคที่มีความเกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศไทย และกลุ่มประเทศที่สนใจ

4. เพื่อหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางด้านการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ

5. เพื่อสร้างแบบจำลองทำนายอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการลงทุนด้าน ววน. ของประเทศไทย เพื่อประมาณการอัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่น่าจะเป็นผลมาจากการลงทุนในด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทยและกลุ่มประเทศที่สนใจในระดับมหภาค

สถิติการเปิดชม : 500 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 40 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400