รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : ORG64F1013
ชื่อโครงการ : การศึกษาแนวคิดและรูปแบบการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพื่อพัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณของกองทุนส่งเสริม ววน.
 
หัวหน้าโครงการ : สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 10 ก.ย. 2564
วัตถุประสงค์ : 1.ศึกษากรอบแนวคิดในการจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. รูปแบบต่างๆ ที่แตกต่างกัน เพื่อนำไปสู่การววางกรอบการทำงานด้านการจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. ของ สกสว. ในอนาคต 2. ศึกษาเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. ของไทยกับบทเรียนจากประเทศอื่นๆ เพื่อแสดงตัวอย่างการใช้ข้อมูลและบทเรียนการดำเนินงานของต่างประเทศในการประกอบการตัดสินใจจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. 3. เสนอแนะการพัฒนาองค์ควมรู้และระบบที่จำเป็นต่อการตัดสินใจจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. ของประเทศไทยในอนาคต เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบในระยะยาว
สถิติการเปิดชม : 693 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 17 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400