รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : ORG64F1014
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาโมเดลจับสัญญาณและแนวโน้มอนาคตที่สนับสนุนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อใช้สนับสนุนการจัดทำแผนด้าน ววน. และ สร้างเครือข่ายการมองอนาคต (Foresight Consortium)
 
หัวหน้าโครงการ : ธันยพร สุนทรธรรม
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 28 ก.ย. 2564
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาและออกแบบกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผน ววน. ของ สกสว.

2. เพื่อนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง มาช่วยสนับสนุนการจับสัญญาณและแนวโน้มอนาคต วิเคราะห์ความสัมพันธ์ คาดการณ์โอกาสและความเสี่ยง

3. เพื่อให้บุคลากรของ สกสว. และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับแผน ววน. สามารถใช้โมเดลที่พัฒนาขึ้นมาช่วยจับสัญญาณและแนวโน้มอนาคตที่เกี่ยวข้องได้

สถิติการเปิดชม : 334 ครั้ง
ดาวน์โหลด : ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400