รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : ORG64F4002
ชื่อโครงการ : การพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (RDI Manager) ด้านชุมชนและพื้นที่
 
หัวหน้าโครงการ : จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2564
วัตถุประสงค์ : 1. ได้ระบบพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (RDI Managers) ด้านชุมชนและพื้นที่

2. ได้ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้และสามารถบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านชุมชนและพื้นที่ (Competent RDI Managers) ไม่น้อยกว่า 40 คน

3. ได้เครือข่ายและแพลตฟอร์มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเครื่องมือการบริหารจัดการงานวิจัยด้านชุมชนและพื้นที่
สถิติการเปิดชม : 249 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 18 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400