รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : ORG64F4003
ชื่อโครงการ : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและกลไกเพื่อขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise; SE) สำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
 
หัวหน้าโครงการ : วีรบูรณ์ วิสารทสกุล
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2564
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม สามารถนำไปใช้ในการพัฒนา/สร้างกิจการเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

2) เพื่อทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา/สร้างกิจการเพื่อสังคมขึ้นในชุมชนและพื้นที่

3) เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลไกการใช้กิจการเพื่อสังคมผลักดันและขับเคลื่อนผลงานด้าน ววน. ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่านหลักสูตร/รูปแบบการเรียนรู้

ที่เหมาะสม
สถิติการเปิดชม : 364 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 22 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400