รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : ORG64F6002
ชื่อโครงการ : การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาด้านดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อสนับสนุนองค์กรไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง (TSRI Digital Transformation Roadmap)
 
หัวหน้าโครงการ : วีระยุทธ พิมพาภรณ์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2564
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพด้านดิจิทัลของ สกสว. และนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาใช้เป็นองค์ประกอบของการจัดทำแผนที่นำทาง (TSRI Digital Transformation Roadmap) การพัฒนาด้านดิจิทัล สกสว. พ.ศ. 2565 - 2568 เพื่อสนับสนุนองค์กรไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง

2. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล สกสว. พ.ศ. 2565 - 2568 และแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล สกสว. ที่ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลภายใน สกสว. ซึ่งมีทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานของ สกสว.และสอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

สถิติการเปิดชม : 171 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 5 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400