รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : ORG64OI003
ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาพรมแดนและช่องว่างความรู้เรื่องคอร์รัปชันและธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2566-2570
 
หัวหน้าโครงการ : ธานี ชัยวัฒน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 16 ส.ค. 2564
วัตถุประสงค์ : (1) เพื่อสังเคราะห์งานวิจัย งานวิชาการ และแนวปฏิบัติสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และธรรมาภิบาล ในประเทศไทย

(2) เพื่อศึกษาอนาคตของการคอร์รัปชัน และธรรมาภิบาล โดยสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์จากแนวทางการดำเนินงานในระดับสากล

(3) เพื่อวิเคราะห์พรมแดนความรู้ และช่องว่างของความรู้ รวมถึงช่องว่างของการนำไปใช้ในทางปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และธรรมาภิบาล ในประเทศไทย

(4) เพื่อนำเสนอแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาวิจัย วิชาการ และแนวปฏิบัติสมัยใหม่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดการสร้างสังคมที่มีคุณภาพในประเทศไทย ในแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2566-2570
สถิติการเปิดชม : 376 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 19 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400