รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : ORG65F2003
ชื่อโครงการ : การวิจัยเพื่อจัดทำคู่มือธรรมาภิบาลของระบบงบประมาณกองทุน สกสว.
 
หัวหน้าโครงการ : วิมลมาศ ศรีจำเริญ
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2565
วัตถุประสงค์ : (1) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อระบบงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักสากล

(2) เพื่อกำหนดแนวทาง เครื่องมือ กระบวนการ และข้อมูลสำคัญที่ควรเปิดเผยเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและหลักธรรมาภิบาลด้านอื่นๆ ในกระบวนการงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(3) เพื่อจัดทำคู่มือธรรมาภิบาลพร้อมทั้งกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนและมาตรการสนับสนุนอื่นๆที่จำเป็นของระบบงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อปรับปรุงแนวทางและการปฏิบัติงานให้เน้นการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence-based practice) ในการพิจารณาต่างๆ ในระบบงบประมาณกองทุนฯ และให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้องในการบวนการงบประมาณกองทุนฯ

สถิติการเปิดชม : 754 ครั้ง
ดาวน์โหลด : ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400