รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : ORG65F3006
ชื่อโครงการ : การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ สกสว. : โปรแกรมวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี และโปรแกรมวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
  Outcomes and Impact Assessment of Large-Scale Research and Innovation Programs under TSRI: Research Program for Building Knowledge and Technological Transfer and Research Program for Developing Research Outputs for Commercial Use
หัวหน้าโครงการ : ไชยยะ คงมณี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2565
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อประเมินภาพรวมของสถานภาพ ปัจจัยนำเข้า กระบวนการบริหารจัดการ และผลผลิตของงานวิจัยและพัฒนา โปรแกรมวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี และโปรแกรมวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

2) เพื่อประเมินผลประโยชน์เชิงวิชาการของงานวิจัย โปรแกรมวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี และโปรแกรมวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

3) เพื่อประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของงานวิจัย โปรแกรมวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี และโปรแกรมวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

4) เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อ สกสว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถิติการเปิดชม : 793 ครั้ง
ดาวน์โหลด : ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400