รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : ORG65OB002
ชื่อโครงการ : ศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ กำลังคน และสถาบันความรู้ เพื่อออกแบบกลไกการดำเนินงานให้บรรลุหมุดหมายความสำเร็จในงานวิจัยระดับขั้นแนวหน้าที่จะยกกระดับให้ประเทศก้าวหน้าล้ำยุคในด้าน เทคโนโลยีควอนตัม เทคโนโลยีด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์พลาสมา และเทคโนโลยีเกี่ยวกับโลกและอวกาศ
 
หัวหน้าโครงการ : บุรินทร์ อัศวพิภพ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2565
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับแนวทางการดำเนินแผนงานโครงการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับงานวิจัยระดับขั้นแนวหน้าทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีควอนตัม เทคโนโลยีด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์พลาสมา และเทคโนโลยีเกี่ยวกับโลกและอวกาศ สำหรับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570
สถิติการเปิดชม : 777 ครั้ง
ดาวน์โหลด : ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400