รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : ORG66OB001
ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและแผนที่นำทาง (roadmap) ในการพัฒนากำลังคนด้านดิจิตอลเทคโนโลยี (Digital technology) เพื่อพัฒนาดิจิตอลอีโคโนมี (Digital Economy) ของประเทศไทย
 
หัวหน้าโครงการ : พัฒนาพร ฉัตรจุฑามาส
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2565
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สามารถกำหนดข้อเสนอเชิงนโยบายในด้านการพัฒนากำลังคนด้านดิจิตอลเทคโนโลยี (Digital Technology) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาดิจิตอลอีโคโนมี (Digital Economy) ของประเทศไทยทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน โดยเฉพาะความเข้าใจในด้านความความต้องการและการขาดแคลนในเชิงลึก โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. ศึกษาทบทวนสถานการณ์และช่องว่าง (Gap) ด้านการพัฒนากำลังคนทักษะสูงในกลุ่มดิจิตอลเทคโนโลยี (Digital Technology) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาดิจิตอลอีโคโนมี (Digital Economy) ของประเทศไทย

2. คาดการณ์แนวโน้มความต้องการกำลังคนทักษะสูงในกลุ่มดิจิตอลเทคโนโลยี (Digital Technology) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาดิจิตอลอีโคโนมี (Digital Economy) ของประเทศไทย

3. จัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) เพื่อจัดลำดับความสำคัญในหัวข้อการให้ทุนเพื่อการสร้างเสริมทักษะที่จำเป็นของกำลังคนทักษะสูงในกลุ่มดิจิตอลเทคโนโลยี (Digital Technology) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาดิจิตอลอีโคโนมี (Digital Economy) ของประเทศไทย ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

4. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนากำลังคนทักษะสูงในกลุ่มดิจิตอลเทคโนโลยี (Digital Technology) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาดิจิตอลอีโคโนมี (Digital Economy) ของประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 1,166 ครั้ง
ดาวน์โหลด : ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400