รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDF4080011
ชื่อโครงการ : การประเมินระดับไขมันในเลือดหนูทดลองที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีใยอาหารสูงจากธัญญพืช และวุ้นมะพร้าว
  SERUM LIPID LEVEL EVALUATION IN RATS FEDHIGHDIETARY FIBER FROM CEREAL AND NATA DE COCO
หัวหน้าโครงการ : วันเพ็ญ มีสมญา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันเพ็ญ มีสมญา
หัวหน้าโครงการ
รัตนา พากเพียรกิจวัฒนา
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2540
วัตถุประสงค์ : 1เพื่อผลิตอาหารเสริมที่มีใยอาหารสูงจากธัญญพืช ถั่ว และวุ้นน้ำมะพร้าว

2ศึกษาผลของอาหารเสริมที่มีใยอาหารสูงต่อระดับโคเลสเตอรอลในเลือดของหนูทดลอง

3เปรียบเทียบผลของระดับโคเลสเตอรอลในเลือดหนูทดลองจากการเลี้ยงด้วยอาหารเสริมที่มีใยอาหารสูง ซึ่งผลิตขึ้นเองตา
สถิติการเปิดชม : 2,634 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 219 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400