รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDF4380012
ชื่อโครงการ : การปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยในรายการโทรทัศน์
  The Mixing of English in Thai in Television Programs
หัวหน้าโครงการ : ปรารถนา กาลเนาวกุล
ทีมวิจัย :
ปรารถนา กาลเนาวกุล
หัวหน้าโครงการ
อัลเบริ์ต กันเธอร์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2543
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการปนของภาษาอังกฤษในภาษาไทยในรายการโทรทัศน์ 2. เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อผู้ที่พูดปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยและต่อรายการโทรทัศน์ที่มีลักษณะ ดังกล่าว 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่กำหนดลักษณะการใช้คำปนภาษาอังกฤษที่ต่างกันของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มต่างๆ
สถิติการเปิดชม : 4,680 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 1,484 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400