รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG3710009
ชื่อโครงการ : สัมมนา "วิกฤตทำแท้ง : แนวคิดและการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
  Seminar on "Abortion Crisis : Concepts and Research in the Social Sciences and Humanities"
หัวหน้าโครงการ : ปรีชา อุปโยคิน
ทีมวิจัย :
ปรีชา อุปโยคิน
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 27 มิ.ย. 2537
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 1,961 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 215 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400