รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG3710013
ชื่อโครงการ : สัมมนา"ทีวียุคโลกานุวัตรกับเด็กและเยาวชน"
  Seminar on "Television in the Age of Globalisation and Children and Youth"
หัวหน้าโครงการ : นันทวัน สุชาโต
ทีมวิจัย :
นันทวัน สุชาโต
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 23 ส.ค. 2537
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 2,385 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 228 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400