รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG3730003
ชื่อโครงการ : แนวทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์หอยทะเลอย่างยั่งยืนและครบวงจร
  -
หัวหน้าโครงการ : สุนทร โสตถิพันธ์
ทีมวิจัย :
สุนทร โสตถิพันธ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 13 ธ.ค. 2537
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 2,482 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 741 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400