รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG3810004
ชื่อโครงการ : Asian Environmental Reserch and Development Networking onSustainable Agriculture
  -
หัวหน้าโครงการ : อนุชาติ พวงสำลี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อนุชาติ พวงสำลี
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 22 มี.ค. 2538
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 2,203 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 156 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400